Vấn đề bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa

Thế kỷ XX vừa chấm dứt nhưng từ đỉnh cao của thế kỉ này có thể thấy rõ hơn Thủ đô của chúng ta từ một ngàn năm đang qua

Nói tới nghìn năm Thăng Long, cũng là nói tới nghìn năm văn hiến, nghìn năm thành tựu của văn hóa Thăng Long và con người Thăng Long.

Cô gái Hà Nội

Tổ tiên ta dù thể phách không còn nữa, nhưng tinh anh thì mãi mãi còn trường tồn....Tinh anh ấy chính là những di sản văn hóa, những thành tựu về tinh thần và vật chất, là những nét đẹp nhất về phẩm chất của con người Thăng Long. Tìm hiểu di sản văn hóa của nghìn năm Thăng Long, trước hết là tìm ra được bản chất bên trong của những di sản ấy, tìm ra những yếu tố cấu thành, những nguyên nhân lịch sử đã tạo nên những di sản văn hóa ấy.

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa là một thử thách lớn đối với dân tộc ta. Nó có sứ mệnh chuyển đất nước ta từ truyền thống sang hiện đại. Nói một cách khác, công nghiệp hóa về thực chất là hiện đại hóa. Tuy nhiên, cũng không thể vì hiện đại hóa mà xóa bỏ truyền thống. Nói cách khác, truyền thống phải trở thành hiện đại.

Thăng Long - Hà Nội trải qua một nghìn năm tồn tại và phát triển đã để lại cho dân tộc ta và Thủ đô ta những di sản văn hóa vô cùng quý giá. Ở đây có vấn đề về bảo tồn di sản văn hóa và khai thác di sản ấy. Đã có một thời kì mà nhân dân ta chưa thấy hết ý nghĩa quan trọng của những di sản văn hóa này. Nhiều đền, miếu, nhà thờ, công trình kiến trúc bị phó mặc cho sự hủy diệt của thời gian cũng như sự phá phách của những lớp người thiếu văn hóa.

Đảng ta đã kịp thời chấn chỉnh những hiện tượng này. Trong những thập kỉ gần đây, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã luôn luôn quan tâm hướng dẫn các cấp quận, huyện, phường, xã trách nhiệm giữ gìn và tôn tạo những di sản ấy, cả di sản vật thể và phi vật thể. Nhiều phong tục tập quán tốt đẹp đã bị lãng quên hoặc xóa bỏ, nay được khôi phục lại.

Khôi phục, giữ gìn và bảo quản những di sản văn hóa là một nhiệm vụ cần thiết nhưng khai thác những di sản đó lại là một vấn đề khác. Nhân dân ta coi những di sản ấy là những tài sản vô giá mà ông cha để lại. Có thể tìm thấy trí tuệ và tài năng, tâm hồn và khí phách của ông cha từ những đền đài lăng miếu, những công cụ sản xuất, những sản phẩm lao động, những tác phẩm khoa học, văn học nghệ thuật. Có thể tìm thấy ở đó cả cuộc sống của ông cha qua thời kì lịch sử, có thể lắng nghe ở đây tiếng nói của ông cha, những bài học ứng xử, trong mọi hoàn cảnh đầy gian nan thử thách. Chúng ta có thể khai thác từ trong đó một sức mạnh tinh thần vô tận cho sự nghiệp hôm nay.

Khôi phục, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa càng là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Toàn cầu hóa và đặc biệt là sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang tác động mạnh mẽ vào quá trình phát triển của Việt Nam và mở rộng hơn nữa sự giao lưu hòa nhập giữa các dân tộc trên mọi mặt về kinh tế, chính trị và văn hóa.

Sự hòa nhập này vừa là một thuận lợi để nhân dân ta tiếp thu được những nhân tố tích cực và tiến bộ từ những thành tựu mới của nhân loại, đồng thời cũng tạo ra nguy cơ là bỏ mất những điều tốt đẹp trong di sản văn hóa dân tộc và tiếp thu những nhân tố độc hại phá vỡ bản sắc dân tộc của chúng ta.

Chính vì những lẽ trên mà thái độ khoa học, tiên tiến và sáng suốt đối với di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là đối với di sản Thăng Long ngàn năm văn hiến, đang là một yêu cầu cấp thiết của toàn thể nhân dân ta ở cả nước và ở thủ đô Hà Nội.

Theo hanoi.gov.vn

 

Đăng lúc: 07/06/2011 14:41

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối