Xử lý đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng

ICTnews - Các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại có diện tích dưới 15m2 và có kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3m.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại (tính đến thời điểm ban hành Quy định, ngày 6/5/2011) dọc theo các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố HN và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại sẽ áp dụng trong phạm vi dọc theo các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố HN có diện tích dưới 15m2 và có kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3m. Về nguyên tắc xử lý, chỉ áp dụng đối với trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng hiện đang tồn tại. Còn các thửa đất tiếp giáp và nằm ngoài chỉ giới mở đường phát sinh khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông sau ngày Quy định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 của bản Quy định này và các quy định khác của pháp luật hiện hành (bao gồm điều kiện về mặt bằng xây dựng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý). Việc xử lý được thực hiện trên cơ sở quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Đối với các trường hợp phát sinh trước ngày 15/3/2005, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát, thống kê các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng, sau đó phân loại, lập và phê duyệt Phương án xử lý.

Các trường hợp tồn tại từ ngày 15/3/2005 đến nay, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng (nếu chưa có); rà soát, thống kê các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng, sau đó phân loại, lập và phê duyệt Phương án xử lý theo quy hoạch.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới, được triển khai sau ngày Quyết định này có hiệu lực, khi lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư các dự án tổng hợp, thống kê, xác định rõ ranh giới, diện tích các trường hợp thửa đất tiếp giáp và nằm ngoài chỉ giới mở đường nhưng không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng để làm căn cứ lập phương án tổng thể về bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư…

N.M

Đăng lúc: 12/05/2011 18:02

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối