Hà Nội xây dựng, cải tạo 78 chợ trong năm 2011

ICTnews - UBND Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 78 chợ trên địa bàn trong năm 2011.

Trong đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ đầu tư xây dựng 21 chợ. Thành phố hỗ trợ ngân sách đầu tư xây dựng 39 chợ tại các xã nghèo, xã miền núi và 18 chợ tại 18 xã thực hiện thí điểm theo Đề án xây dựng nông thôn mới.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đưa vào danh mục các dự án triển khai trong năm 2011 và dự trù kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, báo cáo UBND Thành phố theo quy định; đồng thời, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung chuẩn bị đầu tư.

Tại các quận, huyện, thị xã; UBND Thành phố giao Sở Công thương tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn từng địa phương theo danh mục đã được Thành phố chấp thuận, định kỳ hàng quý báo cáo UBND Thành phố tiến độ thực hiện, đề xuất biện pháp đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ…

B.T

Đăng lúc: 02/01/2011 16:12

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối